ورود اعضا ۱۳۹۸ سي ارديبهشت تاریخ: 22:29 ساعت:
En
هیات علمی

 

 
دکتر ابریشمی، مجتبی

تخصص: جراح و متخصص چشم پزشکی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر اسلامی، یداله

فوق تخصص: گلوکوم
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر اشراقی، بهرام

فوق تخصص: اربیت و اکولوپلاستیک
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر اقصائی فرد، مسعود

فوق تخصص: استرابیسم
مرتبه علمی: استادیار

دکتر اکبری باغبانی، محمدرضا

فوق تخصص: استرابیسم
مرتبه علمی: استادیار

دکتر ایمانی، مرجان

فوق تخصص: ویتره و رتین
 

دکتر بهشت تژاد، امیرهوشنگ

فوق تخصص: قرنیه و سگمان قدامی
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر جباروند
فوق تخصص: قرنیه و سگمان قدامی
مرتبه علمی: استاد
دکتر جمشیدیان، منصوره

فوق تخصص: اکولوپلاستی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر خجسته جعفری، حسن

تخصص: جراح و متخصص بیماریهای چشم
مرتبه علمی: استادیار

 
دکتر خدابنده، علیرضا

تخصص: فوق تخصص ویتره و رتین

دکتر خداپرست

تخصص: جراح و متخصص چشم پزشکی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر دست جانی فراهانی، افسر

تخصص: جراح و متخصص چشم پزشکی
 

دکتر رجبی، محمد باقر

تخصص: جراح و متخصص چشم پزشکی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر رجبی، محمدطاهر

فوق تخصص: اربیت واکولوپلاستیک
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر رحیمی، فیروزه

فوق تخصص: قرنیه و سگمان قدامی
مرتبه علمی: استاد

دکتر روحی پور، رامک

فوق تخصص: ویتره و رتین
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر ریاضی، محمد

فوق تخصص: ویتره و رتین
مرتبه علمی: استاد

دکتر زارع مهرجردی، محمدعلی

فوق تخصص: قرنیه و سگمان قدامی
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر زارعی قنواتی، مهران

فوق تخصص: قرنیه
مرتبه علمی: استادیار

صفحات

 
دکتر زارعی، رضا

فوق تخصص: گلوکوم
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر زارعی، محمد

تخصص: جراح و متخصص چشم پزشکی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر سلیمانی، محمد

تخصص: جراح و متخصص چشم پزشکی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر سیاتیری، حیدر

فوق تخصص: قرنیه و سگمان قدامی
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر صادقی طاری، علی

فوق تخصص: انکولوژی
مرتبه علمی: استاد

دکتر طباطبائی محمدی

فوق تخصص: اربیت و اکولوپلاستیک
مرتبه علمی: استاد

دکتر طباطبائی، سیدعلی

فوق تخصص: ویتره و رتین
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر عامری، احمد

فوق تخصص: استرابیسم
مرتبه علمی:دانشیار

 

دکتر عبدالهی، علی

فوق تخصص:ویتره و رتین
مرتبه علمی:استاد

دکتر علیپور، فاطمه

فوق تخصص: قرنیه
مرتبه علمی:استادیار

صفحات

دکتر غفاری، سیدرضا

فوق تخصص: قرنیه
مرتبه علمی: استادیار

دکتر فخرائی، قاسم

فوق تخصص: گلوکوم
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر فقیهی، هوشنگ

فوق تخصص: ویتره و رتین
مرتبه علمی: استاد

دکتر فلاح تفتی، محمدرضا

فوق تخصص: قرنیه و سگمان قدامی
مرتبه علمی:دانشیار

دکتر قاسمی، حامد

فوق تخصص: قرنیه و سگمان قدامی
مرتبه علمی : استادیار

دکتر قاسمی، فریبا

فوق تخصص: انکولوژی
مرتبه علمی:دانشیار

دکتر لاشیئی، علیرضا

  فوق تخصص: ویتره و رتین
مرتبه علمی: استاد

دکتر محبی، معصومه

فوق تخصص: قرنیه و سگمان قدامی
مرتبه علمی:استادیار

دکتر محمدپور، مهرداد

فوق تخصص:قرنیه و سگمان قدامی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر محمدی، سیدفرزاد

فوق تخصص: قرنیه و سگمان قدامی
مرتبه علمی: دانشیار

صفحات

 
دکتر محمدی، مسعود

فوق تخصص: گلوکوم
مرتبه علمی: استادیار

دکتر مقیمی

فوق تخصص:گلوکوم
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر مواسات، مرتضی

فوق تخصص: ویتره و رتین
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر میرشاهی، احمد

فوق تخصص: ویتره و رتین
مرتبه علمی: استاد

دکتر هاشمیان، سیدحسام

تخصص:جراح و متخصص چشم پزشکی
مرتبه علمی: استادیار

دکتر هاشمیان، محمدناصر

فوق تخصص: قرنیه
مرتبه علمی: استاد

دکتر پاکدل، فرزاد

فوق تخصص: اربیت و اکولوپلاستیک
مرتبه علمی: استادیار

دکتر کارخانه، رضا

فوق تخصص ویتره و رتین
مرتبه علمی: استاد

دکتر کسائی، ابوالفضل

فوق تخصص: اربیت و اکولوپلاستیک
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر کشتکار جعفری، علیرضا

فوق تخصص: استرابیسم
مرتبه علمی: استاد

صفحات

 
دکتر کیارودی، محمدیاسر

تخصص: جراح و متخصص چشم پزشکی
مرتبه علمی: استادیار

صفحات


 

 


مطلب روز
آرشیو اخبار
لینکهای مفید
مراکز چشم پزشکی
تماس با ما

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات چشم پزشکی فارابی می باشد.